Lettersoep online dating

Posted by / 30-Jul-2017 05:28

De gebruiker aanvaardt derhalve dat als gebruikersnaam zijn naam volledig of gedeeltelijke (voornaam en de eerste letter van de familienaam) zal worden gepubliceerd (voorbeeld: Jan Achternaam of Jan A.) U hebt het recht om onze website voor privédoeleinden te gebruiken. het gebruik van (delen van) de website om advertentie-inkomsten te verwerven, het (gedeeltelijk) overnemen van content) is verboden.

U mag de normale werking van onze website niet hinderen, en verbindt zich om volgende gedragsregels na te leven op onze website: (1) Geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Mediafin of van de auteurs, in ruime zin, die werken op onze website plaatsen; (2) Geen daden stellen die het gebruik van deze website door andere bezoekers hindert; (3) Geen spam of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via onze website; (4) Geen virussen of andere malware verspreiden; (5) Geen adblockers gebruiken of installeren, of op enige andere wijze reclame-uitingen of content weren op onze website.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden.

Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Mediafin.

De licentie is niet overdraagbaar aan derden, tenzij na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Mediafin.

Voor sommige diensten aangeboden op deze website wordt de bezoeker ertoe uitgenodigd om zijn persoonsgegevens mee te delen.

Mediafin streeft ernaar dat de informatie op haar website up-to-date, betrouwbaar en volledig is.Zij is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan deze website.Zij is evenmin aansprakelijk voor telecommunicatiekosten die hoger dan verwacht of gebruikelijk zouden zijn, en dit ongeacht het door de bezoeker gebruikte medium.betalende gedeelten of diensten van de website door middel van een login die hij ter beschikking krijgt van een derde, zoals bvb. In dat laatste geval verbindt de gebruiker er zich tevens toe de gebruiksvoorwaarden die overeengekomen zijn met deze derde na te leven.Deze licentie op de content en de toegekende login mogen niet worden gedeeld met andere personen of gelijktijdig op verschillende apparatuur worden uitgeoefend.

lettersoep online dating-11lettersoep online dating-57lettersoep online dating-70

Dit betekent niet noodzakelijk dat Mediafin deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt.